Zasiłek

Jeżeli ktoś potrzebuje formalnej pomocy społecznej w postaci wsparcia typowo pieniężnego, może ubiegać się o stosowną pulę finansową przyznawaną jako zasiłek. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje zasiłków – stały, okresowy oraz celowy. Więcej na temat każdego z tych świadczeń w poniższych podkategoriach.

Autor:

Zasiłek stały

Zasiłek stały przyznawany jest dla osoby pełnoletniej, która albo pozostaje w ramach rodziny i żyje w danym gospodarstwie domowym, albo komuś, kto jest pełnoletni ale gospodaruje już samodzielnie, samotnie. Warunki uzyskania zasiłku są natomiast następujące – ten, który kwalifikuje się do otrzymania charakteryzowanego wsparcia nie podejmuje pracy zarobkowej umożliwiającej mu uzyskiwanie na trwale środków pieniężnych z powodu niezdolności do realizacji pracy. Niezdolność może wynikać z wielorakich powodów, na przykład z wieku czy też braku kwalifikacji, ale też stanu zdrowotnego.

Autor:

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy, jak wskazuje na to już samo jego nazewnictwo, jest wręczany osobie wtedy, kiedy mowa o kimś ciężko i długotrwale chorym, niepełnosprawnym czy też bezrobotnym. W ten sposób osoba uzyskuje pomoc finansową, gdyż jest niezdolna do samodzielnego utrzymania się. Taki rodzaj zasiłku wręczany jest zarówno rodzinie, jeżeli dochód jest niższy niż ten ustalony formalnie, jak także samotnej osobie, która gospodarzy indywidualnie.

Autor:

Zasiłek celowy

Jako zasiłek celowy rozumie się natomiast fakultatywne świadczenie, które ma na celu przyznanie pomocy komuś, kto potrzebuje wsparcia bytowego. Osoby uzyskujące taką pomoc mogą zyskać pulę pokrywającą koszty leczenia – w zależności od sytuacji albo całościowe, albo częściowe. Pieniądze mogą też iść na zakup lekarstw czy też na kupno żywności, opału bądź odzieży, na realizację remontów oraz przebudowę gospodarstw domowych w złym stanie.

Formy wsparcia

Inne formy wsparcia w ramach pomocy społecznej są uzyskiwane w przypadku klęski żywiołowej oraz ekologicznej, czyli niespodziewanych wydarzeń natury losowej, w jakich nie zawinił poszkodowany i straty, które uzyskał są z reguły wyjątkowo duże. Jeszcze co innego to pomoc udzielana w przypadku alkoholizmu i narkomanii a także poważnych zdarzeń, które są kwalifikowane jako sytuacje kryzysowe. Zgodnie z obecnie istniejącymi przepisami natury prawnej, świadczenia w ramach pomocy społecznej będące formami świadczeń pieniężnych są przydzielane tym ludziom, jak i całym rodzinom, którzy nie mają dochodów przekraczających ogólnie ustalony i narzucony formalnie prób dochodowy. W tym zakresie mowa tu o dwóch stawkach pieniężnych.
Pierwsza tyczy się ludzi samotnych, które żyją w gospodarstwie domowym w pojedynkę – jest to suma 634 zł, a druga kwota to 514 zł dla osoby w rodzinie. Takie stawki pomocy społecznej obowiązują od dnia pierwszego października minionego roku.

Autor:

Pomoc społeczna

Zacznijmy od tego, że podejmiemy się krótkiej charakterystyki, czym w ogóle jest wspomniana we wstępie naszej strony pomoc społeczna. Generalnie rzecz biorąc jest to rodzaj świadczeń czy to materialnych, a więc typowo finansowych, czy też niematerialnych, tzw. formy pozamaterialne, które przyznawane są po dokładnej analizie sytuacji w jakiej znajduje się osoba zgłaszająca się po pomoc. I tak można mówić, że pomocy społecznej udziela się ludziom – tak mieszkającym w pojedynkę, samotnym, czy starszym, jak także w wieku młodszym oraz całym rodzinom i nieletnim w przypadkach gdy dojdzie do szczególnych przejawów ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, sieroctwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie, dłuższej czy poważniejszej choroby wymagającej trwałego i kosztownego leczenia, nagłego zdarzenia losowego, nieoczekiwanego i wymagającego udzielenia pomocy zwłaszcza pieniężnej, potrzeby ochrony na przykład w przypadku ochrony ofiar handlu ludźmi czy też ochrony wielodzietności bądź macierzyństwa.
Pomoc społeczną w rozmaitych postaciach udziela się także wtedy, kiedy dochodzi do trudności w codziennej egzystencji wynikających na przykład z przybycia obcokrajowców do danego państwa i wystąpienia problemów z asymilacją i akceptacją ze strony rodowitych mieszkańców kraju, w którym cudzoziemiec się zdecydował osiedlić. Mowa w tym przypadku jednakże wyłącznie o integracji zapewnianej w ramach pomocy społecznej wobec ludzi – uchodźców, którzy zyskali status uchodźcy lub też uzupełniającą ochronę formalnie w Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie ma takiego typu wsparcia dla nielegalnych imigrantów czy ludzi z innych krajów, którzy przybyli i ubiegają się o pomoc, ale nie mają uregulowanych żadnych kwestii formalnych. Jeszcze inna kwestia, jaka jest brana pod uwagę jako istotny czynnik przyczyniający się do udzielania potrzebującym stosownego wsparcia to bezradność, określana na podstawie niemocy w radzeniu sobie w sprawach opiekuńczych oraz wychowawczych. Jest to także stan, w których nie ma możliwości, aby członkowie rodziny czy też samotnie żyjący ludzie prowadzili odpowiednio gospodarstwo domowe. Szczególnie często taki stan rzeczy notowany jest w przypadku rodzin wielodzietnych, gdzie koszty utrzymania każdego członka rodziny są zbyt wysokie, jak również w rodzinach niepełnych, gdzie są dzieci i jeden z rodziców, ale na przykład jest on pozbawiony trwałej pracy czy długotrwale bezrobotny.

Autor: